İNANÇ (20)

MÜMTAZ : Hz. İsa’nın (a.s.) yanında da tıpkı Hz. Muhammed’in (s.a.v) sahabileri gibi, kendisini Allah yoluna adamış kimseler vardı. İşte İncil havari denilen bu kimselerce veya havarileri gören diğer müminlerce kağıda dökülmüştür. Bunun bir örneğini Barnabas İncili hakkında konuşurken göreceğiz nitekim.

Yahudilerin Hz. İsa’ya (a.s.) ve onun söylediklerine tahammülleri yoktu. Aslında O’un geleceğinini biliyorlar hatta yolunu gözlüyorlardı. Ancak gün gelip de kendisi ortata çıktığında söyledikleri hiç hoşlarına gitmemişti. Çünkü yahudiler kendilerinin tanrının oğulları ve seçilmiş milleti görürken, Hz. İsa (a.s.) çıkıp da onların da sadece sıradan insanlar oldukları söyleyince çok öfkelenmişlerdi. Hz. İsa’yı (a.s.) romalılara, “Sizin dininizi yok etmeye çalışıyor. Öldürün onu.” diye gammazlamışlardı. Diğer yandan Pavlus isimli sahtekar bir yahudi de kendini havari olarak tanıtarak tıpkı atalarının Tevrat’ı bozdukları gibi İncil’i tahrife koyulmuştu. Bunu yaparken o da ataları gibi yine kelimeleri kaydırmış onlara farklı anlamlar yüklemişti. Örneğin Allah-u teala Cebrail isimli melek için Kuran’da Cibril, Ruh, Rûhü’l-Kudüs, Rûhü’l-Emin, Rûhü’l Hak gibi farklı hitaplar kullanmıştır.

MÜMTAZ : İşte muhtemeledir ki Pavlus İncil metinlerinde Cebrail için kullanılan bu farklı hitaplar ile Hz. İsa’nın (a.s.) mucize olarak babasız biçimde dünyaya gelmesini anlatan orjinal incil metinlerini birbirine katmış karıştırmış, yaptığı tahrifatla Cebrail’e kutsal ruh diyerek ona tanrısallık atfetmiştir. Böylece trinity yani baba-oğul-kutsal ruh denilen kutsal üçleme gibi paganvari öğretileri yaymaya başlamıştır.

Pekala mantığın gereği bir soru soralım. Madem Tevrat ve İncil bir zamanlar ilahi vahiy idi ve insanlar onları bozdular, o zaman biz onlar da Hz. Muhammed’in (s.a.v.)  geleceğine dair işaretler görmeliyiz öyle değil mi ? Çünkü Kuran bize tam da bunu söylüyor.

MÜMTAZ : Ayetlerde görüldüğü üzere Kuran bizlere Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamber olarak geleceğinin, adının Ahmed olacağının önceki kitaplarda haberinin verildiğini ve o kavimlerin de O’nu ayrıntılı olarak tanıdıklarını söylemektedir. Öyleyse biz de bir göz atıp neler göreceğimize bakalım.Şimdi tevrattan bazı pasajları alıntılayarak başlayalım. 

(Tevrat, Genesis 16)(11-12)

İşte hamilesin, bir oğlun olacak, Adını İsmail koyacaksın. Çünkü RAB sıkıntı içindeki yakarışını işitti. Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak, O herkese, herkes de ona karşı çıkacak. Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak. Bütün Kardeşlerinin yaşadığı yerin doğusuna yerleşecek.

(Tevrat, Genesis 25)(18)

İsmailoğulları Aşur’a doğru giderken Mısır sınırı yakınında, Havila ile Şur arasındaki bölgeye yerleştiler. Kardeşlerinin yaşadığı yerin doğusuna yerleşmişlerdi.

(Tevrat, Yasanın Tekrarı 18)(18)

Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.

MÜMTAZ : Aralarından bir peygamberin çıkacağını söylenen ve İsrailoğullarının kardeşleri olarak bahsedilen bu kimseler kimlerdir. Bilindiği gibi Hz. İbrahim’in iki oğlu vardır. Hz. İshak (a.s.) ve Hz. İsmail (a.s.). Yahudilere gönderilen tüm peygamberler Hz. İshak (a.s.) soyundan gelmiştir. Hz. İsmail’in (a.s.) soyundan gelen tek peygamber de Hz. Muhammed’dir (s.a.v.)

İfadelerden açıkça anlaşılmaktadır ki İsmailoğullarının arasından bir peygamber geleceğini haber verilmiştir. Ama fanatik ırkçı olan yahudiler peygamberimiz (s.av.) yahudi değil de arap soyundan dünyaya geldiği için O’nun peygamberliğini kabul etmemişlerdir.

Başka bir örnek verelim. Az önce söylediğim ayetlerde Peygamberimizin (s.a.v.) adının tevrat ve incilin asıl hallerinde övülmüş, övülmeye layık anlamına gelen Ahmed olarak geçtiği belirtilmiştir. Şimdi size tevrattan bir pasaj okuyacağım.

(Tevrat, Haggay 2)(6-7)

Her şeye egemen Efendiniz diyor ki: “Bir kere daha, vakit azdır ve Ben göklerle yeri, denizle karayı sarsacağım…Ve bütün milletleri sarsacağım ve bütün milletlerin Himada ’sı gelecek ve bu mabedi şanla, şerefle dolduracağım.”

MÜMTAZ : Okuduğum pasajda ibranicede karşılığı bulunmayan bir sözcük geçmektedir. Himada. Bilindiği gibi arapça ve ibranice sami dil grubunda yer almakta olup ve alfabelerinde sesli harf bulunmamaktadır. Himada diye okunan bu kelime aslında H M D harflerinden oluşmaktadır. Görselde bunu görmekteyiz. Yahudiler bu kelimeyi aslı olan aHMeD şeklinde telaffuz etmek yerine ısrarla dillerinde karşılığı bile olmayan HiMaDa şeklinde telaffuz etmektedirler.

Ayrıca metinde bütün milletlere gönderileceği söylenen bu Himada şan ve şeref getirecektir. Oysa bu yahudi inancına temelden aykırıdır. Çünkü yahudi inancında peygamberler sadece yahudilere gelir. Diğer milletleri goy, goyim ya da gentile diye adlandırırlar ve onların insan görünümlü hayvanlar olduklarını düşünürler.

Yahudilik metinlerinde çok daha fazlasıyla işaret olunan ve tıpkı Ayet-i Kerime’de zikrolunduğu üzere “babalarının oğlu gibi tanıdıkları” Hz. Peygamberimize (s.a.v.) iman etmeyen lanetli yahudi aklının yansıması bir video ile devam edelim. Videoda hrıstiyanlıktan müslümanlığa geçen bir papazın yaşadığı bir olay yer almaktadır.

Play Video

MÜMTAZ : Sanırım söylenecek çok fazla şey yok. Şimdi de incile bir göz atalım. Tabi pek çok farklı incil olduğundan biz en çok kabul gören yuhanna incilini ele alım ve yine bazı pasajları alıntılayarak başlayalım.